top of page

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JOBSIDER PRO UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Aplikace Jobsider je platformou pro inzerci pracovních příležitostí a nábor zaměstnanců („Jobsider“). Jobsider umožňuje zájemcům o práci („Uživatelé“ nebo také „vy“) reagovat na nabídky pracovních pozic. Můžete si v Jobsideru také zřídit uživatelský účet, ve kterém vyplníte informace o sobě a pracovních zkušenostech. Díky uživatelskému účtu nemusíte při každé odpovědi na nabídku vyplňovat vše znovu. Aplikaci Jobsider provozuje společnost mind the gap s.r.o., IČ: 09821074, sídlo: Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 343024 („Provozovatel“ nebo také „my“). Služby Jobsideru pro Uživatele jsou přístupné z mobilní aplikace Jobsider pro Android a iOS nebo přes internetový prohlížeč na adrese www.jobsider.app. Služba je funkční přes běžné prohlížeče (Google Chrome, Firefox, Opera atd.).

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA

Vztah mezi Poskytovatelem a vámi jako Uživatelem aplikace nebo webové stránky Jobsider se řídí těmito Podmínkami používání služeb Jobisder pro uživatele („Podmínky“). Informace o zpracování osobních údajů najdete na https://jobsider.com/. S Podmínkami souhlasíte při instalaci aplikace, a pokud aplikaci nepoužíváte, tak při používání webové stránky anebo vytvoření uživatelského účtu. POVAHA SLUŽBY Naše služba není zprostředkováním zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti. Naše služba spočívá v poskytnutí možnosti vyhledávání a odpovědi na pozice inzerované třetími osobami. Poskytovatel nijak neodpovídá za pravdivost informací uvedených v inzerátech, ani za to, že Uživatel bude přijat na inzerovanou pozici. Je na Uživateli, aby si vždy ověřil údaje před uzavřením jakékoliv smlouvy se třetí stranou.

 

UŽIVATELKÝ ÚČET

Při registraci uživatelského účtu vyplníte svůj email a zvolíte se přihlašovací údaje, tím dojde k vytvoření uživatelského účtu. Zřízení uživatelského účtu je zdarma. Přihlásit se můžete také prostřednictvím svého účtu na Google, Apple nebo Facebook. Poskytovatel je oprávněn odmítnou zřízení uživatelského účtu. Registrace je povolena pouze pod vlastním jménem. Každý Uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet a Profil. Uživatelský účet je chráněn uživatelským jménem a heslem. Přihlašovací údaje nesmíte s nikým sdílet a odpovídáte za jejich zneužití. Pokud máte podezření, že byl váš účet zneužit, dejte nám to okamžitě vědět.

 

ODPOVĚĎ NA INZERÁT

Pokud odpovíte na inzerát, Jobsider zároveň bude sdílet váš Profil se zadavatelem inzerátu. Tím může být potenciální zaměstnavatel nebo agentura práce („Zaměstnavatel“). Budete také vyzváni k provedení online pohovoru. Pokud Profil ještě nemáte, budete muset informace vyplnit ručně. Informace o vás a vaše odpovědi na online pohovor předáme Zaměstnavateli po skončení pohovoru.

 

KODEX UŽIVATELE

Uživatel je povinen uvádět v uživatelském účtu, Profilu a v online pohovorech pouze údaje, které jsou pravdivé a souvisí s požadovanou informací. Nezneužívejte Jobsider tím, že budete odpovídat na inzeráty na práci, o kterou nemáte zájem. Nikdy nevkládejte nevhodný obsah, zejména obsah vulgární, urážlivý, pornografický, dehonestující, nebo jinak závadný nebo v rozporu s právními předpisy. Pokud mám podezření, že obsah odporuje právním předpisům, je neetický nebo může poškodit Poskytovatele, jsme oprávněni ho smazat bez předchozího upozornění. Služby Jobsider nejste oprávněni používat jinak než pro vlastní potřebu a dle zjevných anebo inzerovaných vlastností. Používání informací z databází Jobsider pro jiné účely (například obchodní) není možné bez předchozího souhlasu Poskytovatele. Automatizované zpracování informací ze systému Jobsider nebo vytěžování databáze Jobsideru není bez předchozího souhlasu Provozovatele povoleno. Je zakázáno pokoušet se přistupovat do jakýchkoliv částí systému Jobsider, jejichž použití nebylo Poskytovatelem povoleno.

 

ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

Poskytovatel nijak neručí za to, že prostřednictvím aplikace Jobsider naleznete práci nebo že naleznete práci, která odpovídá vašim představám či požadavkům. Jobsider ani negarantuje, že informace uvedené v inzerátech o pracovních nabídkách jsou úplné, přesné a výstižné. Za informace zveřejněné v inzerátu a za náborový proces je odpovědný Zaměstnavatel, na jehož inzerát odpovídáte. Neručíme za to, že se vám Zaměstnavatel ozve zpět. V době výpadku či odstávky aplikace Jobsider mohou být služby dočasně nedostupné bez nároku Uživatele na kompenzaci.

ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU / PROFILU

Svůj uživatelský účet můžete kdykoliv zrušit výběrem této možnosti v uživatelském účtu. Zároveň zrušíme váš Profil na Jobsideru. Poskytování služeb a váš Profil můžeme taktéž kdykoliv zrušit bez náhrady. Při zrušení uživatelského účtu zrušíme zároveň také váš Profil. Pokud ještě běží výběrové řízení, do kterého jste se prostřednictvím Jobsideru přihlásili, budou údaje z vašeho Profilu nadále zpracovávány Zaměstnavatelem, ne však po dobu delší než 48 měsíců. Pokud bylo důvodem zrušení Profilu porušení vašich povinností, můžeme to dát Zaměstnavateli vědět. V případě zrušení uživatelského účtu z důvodu závažného nebo opakovaného porušování Pravidel si vyhrazujeme právo odmítnout novou registraci uživatele.

 

LICENCE

Při instalaci mobilní aplikace Jobsider poskytuje Poskytovatel Uživateli osobní, nevýhradní a nepřenositelné právo užívat kopii aplikace výhradně za účelem přistupování k uživatelskému účtu a službám Provozovatele („Licence“). Licence je místně neomezená. Licence se vztahuje taktéž na aktualizace aplikace, Provozovatel se však může kdykoliv rozhodnout, že přestane aplikaci Jobsider podporovat a aktualizovat. Licence je bezúplatná. Veškerá autorská práva k aplikaci náleží Provozovateli, Uživatel není oprávněn užívat aplikaci jinak, než jak je povoleno těmito Podmínkami. Uživatel není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn aplikaci nebo její prvky pozměňovat anebo vytvářet odvozená díla. Reverzní inženýrství je zakázáno. Licenci není možné postoupit nebo udělit podlicenci. Nemáte oprávnění zpřístupnit aplikaci třetím osobám.

ZMĚNA SLUŽEB, UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovatel si vyhrazuje právo jakkoliv měnit rozsahu služeb poskytovaných Uživatelům aplikace Jobsider. Poskytovatel takto může přidávat nové služby, rušit stávající služby nebo měnit jejich charakter. Poskytovatel si taktéž vyhrazuje právo kdykoliv ukonči provoz služby Jobsider bez náhrady a bez vzniku jakéhokoliv práva na kompenzaci na straně Uživatelů. Poskytovatel není povinen poskytovat aktualizace systému a aplikace Jobsider.

 

ZMĚNA PODMÍNEK

Poskytovatel může tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, zejména pokud se týká rozsahu poskytovaných služeb, finančních podmínek, licenčních ujednání, podmínek používání a jiných práv a povinností při používání aplikace Jobsider. Změny jsou účinné ve lhůtě 10 dnů od zveřejnění, není-li uvedeno pozdější datum změny.

 

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky a právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České Republiky.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů s Poskytovatelem. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, na jejíchž internetových stránkách (www.coi.cz) Uživatel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Uživatele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Poskytovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

ÚČINNOST

Tyto Podmínky jsou účinné od 1.9.2021.

bottom of page